Körens stadgar

Stadgar för den ideella föreningen Arcus (Rainbow Gospel)


Stadgar för den ideella föreningen ARCUS

Org.nr: 802414-9018


§1 Syfte

Föreningens syfte är att ge medlemmarna möjlighet att sjunga gospel i en kör. Kören skall utgöra en förebild både i samhället och i kyrkan genom att vara en blandad kör där medlemmarna är av olika sexuell läggning och ålder. Genom vår mångfald vill vi sprida glädje, styrka och kärlek med vår sång.


§2 Medlemskap

Till medlem kan väljas person som uppfyller föreningens syfte. Styrelsen beviljar medlemskap i samråd med körens ledare efter godkänt intagningsprov.


§3 Beslutande organ

Föreningens högsta beslutande organ är årsmötet.


§4 Styrelse

Föreningens styrelse består av ordförande, fyra ordinarie ledamöter och två suppleanter. Styrelsen är beslutsmässig då minst hälften av ledamöterna eller suppleanterna är närvarande. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst.

Kassören förvaltar föreningens medel och bokför dess räkenskaper.

Ordförande och kassör tecknar var för sig föreningens firma i ekonomiska avseenden. I övrigt tecknas föreningens firma av ordförande eller vice ordförande.


§5 Avgifter

Årsmötet beslutar om medlemsavgiftens storlek.


§6 Val

Ordförande samt styrelse väljs av årsmötet. Mandattiden är 2 år. Första året väljs halva styrelsen på 1 år för att få in växelval.

 

§7 Årsmöte

Årsmötet hålls senast under mars månad. Kallelse till årsmöte skall utsändas senast 14 dagar före årsmötet. På årsmötet skall följande frågor behandlas:

-Val av mötesordförande

-Val av mötessekreterare

-Val av två justerar tillika rösträknare

-Fråga om årsmötet behöriga utlysande

-Styrelsens årsberättelse

-Revisionsberättelse

-Fråga om styrelsens ansvarsfrihet

-Beslut om medlemsavgiftens storlek

-Val av ordförande

-Val av kassör och övriga ledamöter, samt två suppleanter

-Val av en revisorer samt suppleant till denna

-Val av valberedning

-Övriga frågor


§8 Revision

För granskning av föreningens verksamhet och ekonomiska förvaltning utses en intern revisor. Revisionsberättelse ställs till årsmötet och överlämnas till styrelsen senast fjorton dagar före årsmötet. I revisionsberättelsen skall revisorn av- eller tillstyrka ansvarsfrihet för styrelsen.


§9 Stadgeändring

För ändring av dessa stadgar fordras att beslut därom fattas med 2/3 majoritet vid två på varandra följande föreningsmöten, vara ett årsmöte.


§10 Föreningens upplösning

Beslut om upplösning av föreningen kan fattas vid två efter varandra följande möten, varav ett årsmöte. Om föreningen upplöses skall dess tillgångar fördelas lika mellan föreningens medlemmar.